มโนมยิทธิ ๒-จุตูปปาตญาณ

จุตูปปาตญาณ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

ความจริง จุตูปปาตญาณ นี่ก็คือ ทิพจักขุญาณ นั่นเอง แต่มีความเข้มข้น สามารถรู้สภาวะของคนและสัตว์ที่ตายแล้ว ไปไหน อยู่ที่ไหน ไปสวรรค์ หรือไปนรก และนอกจากนั้น ยังจะรู้อีกว่า คนและสัตว์ก่อนจะเกิด คนนั้นก่อนจะเกิดมาจากไหน สัตว์ตัวนี้ก่อนเกิดมาจากไหน

อย่างนี้ท่านเรียก จุตูปปาตญาณ เราทำกันได้กระจุ๋มกระจิ๋มๆ เล็กๆน้อยๆ อย่างนี้ ก็ยังสามารถพอรู้ได้ แก้สงสัย ไม่ใช่วิเศษวิโส

จุตูปปาตญาณ ญาณนี้ เมื่อเล่นบ่อยๆ ดูว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มาจากไหน สัตว์ที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหน รู้แล้วอาศัย ยถากรรมมุตาญาณ สนับสนุนให้รู้ผลของกรรม ญาณ นั้นใช้ในคราวเดียวกันได้คราวละหลายๆ ญาณ เพราะก็เป็นผลของ ทิพยจักษุญาณ เหมือนกัน

เมื่อรู้ว่าบางรายมาจากเทวดาบ้าง มาจากพรหมบ้าง มาจากอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานบ้าง สัตว์ที่ไปเกิดก็ทราบว่า ไปเกิดในแดนมนุษย์บ้าง สวรรค์บ้าง พรหมบ้าง และเกิดในอบายภูมิบ้าง คนรวยเกิดเป็นคนจน คนจนเกิดเป็นมหาเศรษฐี สัตว์เกิดเป็นมนุษย์เพราะผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่สั่งสมไว้

เมื่อรู้เห็นความวนเวียนในความตายความเกิด ที่เอาอะไรคงที่ไม่ได้อย่างนี้ มองเห็นโทษของสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิ เห็นความสุขในสวรรค์และพรหม และเห็นความไม่แน่นอนในการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหม ที่ต้องจุติคือตายจากสภาพเดิมที่แสนสุข มาเกิดในมนุษย์หรืออบายภูมิ อันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะความไม่แน่นอนผลักดัน เป็นผลของอนัตตาที่เป็นกฎประจำโลก ไม่มีใครจะทัดทานห้ามปรามได้

มองดูการวนเวียนในการตายและการเกิด ไม่มีอะไรสิ้นสุด ในที่สุดก็มองเห็นทุกข์ เป็นการเห็นอริยสัจ มีความเบื่อหน่ายในการเกิด เป็น นิพพิทาญาณ ใน วิปัสสนาญาณ เป็นปัญญาที่เกิดจากญาณในสมถะคือ จุตูปปาตญาณ

ญาณนี้ได้สร้างปัญญาในวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้น เพราะผลของสมถะ คือ จุตูปปาตญาณ เพราะเหตุที่สาวหาต้นสายปลายเหตุจากการเกิดและการตาย ในที่สุดก็เกิดการเบื่อหน่าย ดังว่ามาแล้ว

ถ้าปฏิบัติถึงแล้ว จงแสวงหาความรู้ จากความเกิดและความตายของตนเอง และสัตว์โลกทั้งมวล ทุกวันทุกเวลา จะเป็นครูสอนตนเองได้ดีที่สุด ผลดีจะมีเพียงใด ท่านจะทราบเอง เมื่อปฏิบัติถึงแล้ว.

<< ก่อนหน้า                 อ่านต่อ >>

ขอเชิญฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.

คำถามคำตอบปัญหาเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ โดยศูนย์พุทธศรัทธา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน มโนมยิทธิ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร