ครบรอบ ๒๐ ปี ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

      ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะครบ ๒๐ ปีในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ศูนย์พุทธศรัทธาได้มีการบำเพ็ญกุศลรวมทั้งการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เรื่อยมา ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธาเป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง ได้โปรดให้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิอำนวยการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระจิต

สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งที่ดินคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ จนถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๒๒ ล้านเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์พุทธศรัทธา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถวายเพื่อบูชาพระคุณอันไพศาลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑.งานก่อสร้างถาวรวัตถุ

๑.๑ กุฏิกองทุนศูนย์ฯ

เป็นถาวรวัตถุหลังแรกของศูนย์ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๒๘ ได้ต่อเติมและปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้ใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕๕,๑๔๖.๐๐ บาท

๑.๒ ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)เป็นองค์ประธานในพิธี ใช้งบในการก่อสร้างเป็นเงิน ๘๑๖,๓๐๓.๐๐ บาท

๑.๓ กุฏิอำนวยการ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๓๒ ตามที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีบัญชาให้สร้างควบคู่กับศาลาหลังใหญ่ ใช้เป็นกุฏิรับรองพระที่ทางศูนย์พุทธศรัทธานิมนต์มาเจริญศรัทธา ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๑,๓๘๕.๐๐ บาท

๑.๔ ตึกกรรมฐาน

เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๓๕ ใช้สำหรับเป็นที่พักของผู้ที่มาปฏิบัติพระกรรมฐาน ชั้นบนเป็นห้องพักรับรองคนได้ประมาณ ๖๐ คน ชั้นล่างทำเป็นโรงอาหาร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๕๑๔,๖๔๕.๐๐ บาท

๑.๕ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๒ เป็นศาลาแท่นพระอุโบสถ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีบัญชาให้สร้างขึ้น ชั้นล่างใช้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศลและชั้นบนเป็นมณฑปจัตุรมุข หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒ รวมค่าก่อสร้างจนถึงปัจจุบันเป็นเงิน ๖,๔๐๐,๗๘๙.๐๐ บาท

๑.๖ กุฏิกรรมฐาน

ใช้สำหรับเป็นที่พักปฏิบัติธรรมเวลามีงานบวชเนกขัมมะบารมี ได้มีเจ้าภาพร่วมสร้างทั้งหมด ๑๓ หลัง เป็นเงิน ๓๐,๖๗๒.๐๐ บาท

๒.สร้างพระพุทธรูป

ศูนย์พุทธศรัทธาและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลายองค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก
ใช้งบไปแล้ว ๗๘๔,๓๘๑.๐๐ บาท (ยังไม่เสร็จเหลือปิดทองประดับเพชร)

๒.๒ สมเด็จองค์ปฐม ปิดทองประดับเพชร ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว
ใช้งบทั้งสิ้น ๗๐,๗๔๐.๐๐ บาท

๒.๓ สมเด็จพระพุทธกัสสป ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก
ใช้งบทั้งสิ้น ๑,๕๗๓,๓๖๗.๐๐ บาท

๒.๔ สมเด็จพระสมณโคดม(หลวงพ่อใหญ่)ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก
ประดิษฐาน ณ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ใช้งบทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๕ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก
ใช้งบทั้งสิ้น ๒๐๐,๙๕๕.๐๐ บาท

๒.๖ สร้างพระพุทธรูปบรรจุในพระมหาเจดีย์
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังนี้

๑.พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว
ถวายหลวงปู่ครูบาชัยวงษาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน ๒๕๐ องค์
เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว
ถวายพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน ๒๕๐ องค์
เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้าง พระพุทธรูปบรรจุในพระมหาเจดีย์ พระพุทธรูปเพื่อชำระหนี้สงฆ์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา สมเด็จองค์ปฐม(จำลอง) ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ๕ นิ้ว ๒ นิ้ว และพระผงสำหรับติดผนังในมณฑปจัตุรมุข รูปหล่อหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงปู่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รวมเป็นเงิน ๙๒๑,๑๖๕.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๕๐,๖๐๘.๐๐ บาท

๓.งานก่อสร้างทั่วไป

มีโรงครัว,โรงเก็บของ,ห้องสมุดศูนย์,ห้องน้ำ-ห้องส้วม,โรงจอดรถ,กำแพง,ถนน,ถังเก็บน้ำใช้,ถังเก็บน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ,ขยายเขตไฟฟ้าและโทรศัพท์,เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ บันไดท่าน้ำ รวมทั้งวัสดุคุรุภัณฑ์ต่างๆ
รวมเป็นเงิน ๑,๙๐๖,๕๖๖.๐๐ บาท

๔.ที่ดินศูนย์พุทธศรัทธา

ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) เพื่อใช้สำหรับสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาพระคุณหลวงพ่อ โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้

๑. คณะพุทธศรัทธาร่วมกันบริจาค ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๓.๕ ตารางวา
๒. คุณสมพร พิสมัยและครอบครัว ๑๖๓ ตารางวา
๓. คุณสมพร พิสมัยและคุณสอาด พูลสวัสดิ์ ๑๐๕ ตารางวา
๔. คุณมนัส-คุณสมพร เพ็ญสุวรรณ ๖๕ ตารางวา
๕. คุณวรรณพร สุวรรณทรัพย์ ๖๒ ตารางวา
๖. คุณจำนงค์ ภู่ม่วง ๕๕ ตารางวา
๗. คุณพงษ์แก้ว น้อยวงษ์ ๔๖.๕ ตารางวา
๘. คุณศิรินันท์ บุญมากุล ๖๑ ตารางวา
๙. น.อ.สำรวย-คุณสุพิศ สุขเจริญ ๑๔๒ ตารางวา
๑๐. คุณประชุม สุรพันธ์เดชาชัย ๖๘ ตารางวา
๑๑. คุณสำราญ-คุณเฉลียว สังข์สุวรรณ ๑๐๒ ตารางวา
๑๒. คุณชนะ สิริไพโรจน์ และครอบครัว ๒๖๖ ตารางวา
๑๓. อ.วิภาพร วิรัชกุล,คุณสมภพ วังวิทยาฯ ๒๓๔ ตารางวา
๑๔. คุณเบ็ญจรงค์ จันทร์เรือง บริจาคที่ดินทำถนนเข้าศูนย์ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่

รวมที่ดินทั้งสิ้น ๗ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา เป็นเงิน ๔,๒๓๗,๖๓๓.๐๐ บาท

๕.กิจกรรมบำเพ็ญกุศล

๕.๑ การปฏิบัติพระกรรมฐาน

ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีการปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นประจำทุกวันศุกร์ การปฏิบัติมีทั้งแบบสุขวิปัสสโกและมโนมยิทธิของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ได้นิมนต์พระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธาเป็นประจำ ประมาณเดือนละ ๒ ครั้ง

๕.๒ การนิมนต์พระสุปฏิปันโนมาโปรดพุทธบริษัทที่ศูนย์ฯ

ศูนย์พุทธศรัทธาได้กราบอาราธนาพระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธามีการบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน–ฟังธรรม อบรมกรรมฐาน ในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๒๘ มาจนถึงปัจจุบัน(ปี ๒๕๔๘) มีรายนามพระสุปฏิปันโนดังนี้

๕.๓ รายการธรรมทัศนาจร

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดรายการธรรมทัศนาจร พาพุทธบริษัทไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆ เป็นประจำตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ปี ๒๕๔๘) ได้จัดไปแล้วทั้งหมด ๓๐๐ กว่าครั้ง มีการถวายสังฆทาน ทอดกฐิน–ผ้าป่า และฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโนตามภาคต่างๆ จนสมาชิกเกิดความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

๕.๔ งานบวชเนกขัมมะบารมี

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดให้มีงานบวชเนกขัมมะบารมีขึ้นปีละ ๔ ครั้งเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆะบูชา และวันวิสาขบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ปี ๒๕๔๘) ได้จัดไปแล้วจำนวน ๕๐ ครั้ง

๕.๕ งานทอดกฐินและผ้าป่าประจำปี

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดงานทอดกฐินและผ้าป่าเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๒๔ ปี โดยในระยะแรกได้จัดทอดปีละ ๒ วัด ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างศูนย์ฯ ได้จัดทอดเฉพาะวัดท่าซุงเพียงวัดเดียว และพร้อมกันนี้ได้จัดทอดผ้าป่า ณ ศูนย์พุทธศรัทธาด้วย

๕.๖ โครงการอบรมสมาธิเยาวชน

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการอบรมสมาธิให้แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นการสนับสนุนโครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง อันเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของชาติ เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังนำแนวทางในการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร