เสียงธรรม-ประวัติ คติธรรมและปฏิปทา หลวงตาพระมหาบัว

ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทาหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
อ่านและบันทึกเสียงโดย พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑-๓

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔-๖

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๗-๙

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๐-๑๑

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๒-๑๔

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๕-๑๖

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๗-๑๙

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๐-๒๒

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๓-๒๕

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๖-๒๘

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๙-๓๑

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่๓๒-๓๔

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๓๕-๓๗

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๓๘-๔๐

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๑-๔๒

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๓-๔๕

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๖-๔๘

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๙-๕๑

※ สารบัญ จากหนังสือ “พ่อแม่ครูอาจารย์”
ตอนที่ ๑ ที่มาของชื่อ พ่อแม่ครูอาจารย์
ตอนที่ ๒ หลวงตาเล่าประวัติไว้ว่า
ตอนที่ ๓ ใจบุญใจบาป
ตอนที่ ๔ ชอบเล่นกับหมา เมาสุรา ชอบผู้หญิง
ตอนที่ ๕ ฟังเทศน์พระกรรมฐาน บิดามารดาหวังพึ่งร่มกาสาวพัสตร์ และก้อนแห่งรัก
ตอนที่ ๖ แม่สอนนาคก่อนเข้าบวช ๓ หมัดที่เคยแพ้ และนาคบัว ผู้ซอมซ่อ
ตอนที่ ๗ เลิ้ยงลูก ปลูกโพธิ์ อุปสมบท ซึ้งในรสพระธรรม
ตอนที่ ๘ บวชได้หนึ่งพรรษาต้องเทศน์ โดนอำ และเขากลัวเราจะเป็นบ้า
ตอนที่ ๙ พรรษาที่ ๒-๖ (พ.ศ.๒๔๗๘-๒๔๘๒) จำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส
ตอนที่ ๑๐ พรรษาที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๘๓) จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง
ตอนที่ ๑๑ พรรษาที่ ๘ (พ.ศ.๒๔๘๔) จำพรรษาที่วัดป่าจักราช
ตอนที่ ๑๒ พบพระอาจารย์ผู้เป็นดั่งดวงประทีป สุขกาย สุขใจในสำนักบ้านโคก บทธรรมครั้งแรก และฟังธรรมภาคปฎิบัติ
ตอนที่ ๑๓ โรงเลี้ยงหมู ลอดกอไผ่หนา และสู้ไม่ถอย
ตอนที่ ๑๔ หลวงปู่มั่นกับพระอาจารย์เจี๊ยะ ตาไก่ป่า วัดของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นถ่ายภาพครั้งแรก
ตอนที่ ๑๕ ความเพียรกล้า หลวงปู่มั่นขอใส่บาตร หลงป่า และยาที่ถูกโรค
ตอนที่ ๑๖ ปัญญาอบรมสมาธิ หลวงปู่มั่น แก่จิต ๓ วาระ อากาสดีนะโยม ๘๐ ปีจะนิพพาน
ตอนที่ ๑๗ บาปบุญนรกสวรรค์ สอนเศรษฐีบ้านนอก และ หลวงปู่มั่นสอนพญานาค
ตอนที่ ๑๘ ข้อวัตรปฎิบัติ ณ วัดหนองผือ
ตอนที่ ๑๙ สุดยอดแห่งความเคารพ ธุดงค์หลงทาง แรงกรรม และนักรบธรรม
ตอนที่ ๒๐ นางเทพธิดาถวายอาหารทิพย์ สัลเลขธรรม ๑๐ ประการ และ ยายกั้ง..อุบาสิกาผู้มีญาณวิเศษ
ตอนที่ ๒๑ ท่านพ่อลีมานมัสการหลวงปู่ ลาหลวงปู่มั่นออกธุดงค์ และพระตายไปอุบัติในพรหมโลก
ตอนที่ ๒๒ หลวงปู่มั่นรู้ล่วงหน้าว่าพระจะตายอีก เป็นไข้มาลาเรีย และดุจดั่งยาเทวดา
ตอนที่ ๒๓ หลวงปู่มั่นเอาผ้าห่มมาให้ ถวายเปลือกน่อง และเมตตาสุดขีด
ตอนที่ ๒๔ เที่ยวกรรมฐาน เสือกินควาย และเรื่อง หมู หมู กับหลวงปู่มั่น
ตอนที่ ๒๕ หลวงปู่มั่นป่วยครั้งสุดท้าย ไปหาของดีๆ มาเพื่อถวายหลวงปู่มั่น และตัดคอรองแทนหมู่เพื่อน
ตอนที่ ๒๖ ไม้กวาดด้ามหนึ่ง อุปัฎฐากหลวงปู่มั่น และหัวใจแทบสลายหลวงปู่มั่นมรณภาพ
ตอนที่ ๒๗ อาลัยอาวรณ์สลดสังเวชสุดประมาณ ของกลาง และถูกตำหนิว่าไม่ช่วยงานศพหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ตอนที่ ๒๘ ขอขมาศพหลวงปู่มั่น สามเณรระลึกชาติ และกรรมบันดาล
ตอนที่ ๒๙ พิจารณากายจนทะลุ จับมหาโจรภายใน และจิตสว่างไสว
ตอนที่ ๓๐ ปัญหาธรรมเกิด ป่วยหนักครั้งแรก ธรรมโอสถแก่โรคร้าย และเจ้าคุณธรรมเจดีย์ไปธุดงค์ด้วย
ตอนที่ ๓๑ ตีปัญหาธรรมแตก วิมุตติญาณทัสสนะ และรื้อถอนภพชาติ ๕ ทุ่ม แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ พ.ศ. ๒๔๙๓
ตอนที่ ๓๒ หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว ญาณสัมปันโนภิกขุอุทาน ย้อนดูปฎิปทา และสยบโรคฝีดาษ
ตอนที่ ๓๓ พรรษาที่ ๑๗ ย้อนกลับหนองผือ พ่อตายพ่อยัง และป่วยหนักครั้งที่ ๒
ตอนที่ ๓๔ สมมุติ-วิมุตติ และความบริสุทธิ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ตอนที่ ๓๕ กรรมฐานยุคห้วยทราย โปรดแม่ชีแก้ว และธุดงค์ จ.จันทบุรี
ตอนที่ ๓๖ สุบินนิมิตครั้งที่ ๔ สรงน้ำพระพุทธรูปทองคำ บวชโยมมารดา และหลวงตากับหนู
ตอนที่ ๓๗ หลวงปู่เจี๊ยะนิมนต์ นิมิตครั้งที่ ๖ ทางไม่สะดวก นิมิตครั้งที่ ๗ หลวงปู่มั่นพาไปบิณฑบาต และอยู่จันทบุรี ท่านพ่อลีเมตตา
ตอนที่ ๓๘ ดินแดนอริยธรรม
ตอนที่ ๓๙ ความเป็นมาของวัดป่าบ้านตาด จำฝังใจเฒ่าสี และพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาสนทนาธรรม
ตอนที่ ๔๐ นิมิตครั้งที่ ๘ ยิงได้ก็ไม่ถูก สนองคุณพระอุปัชฌาย์ และหลวงตาโดนด่าว่าบักหัวโล้น
ตอนที่ ๔๑ โยมแม่ชมเชยว่าเขียนหนังสือเก่ง และสอนโยมแม่จนวาระสุดท้าย
ตอนที่ ๔๒ ไม่สนับสนุนการสร้างวัตถุหรูหรา และพระบ้าน พระป่า ก็คือพระ
ตอนที่ ๔๓ อุปัฎฐากหลวงปู่ขาวอาพาธ และสนทนาธรรมกับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ตอนที่ ๔๔ เผยแผ่ธรรมต่างแดน หมดดูทายที่เขาวงพระจันทร์ และโรคหัวใจกำเริบ
ตอนที่ ๔๕ สวนแสงธรรม โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมบันโน และนิมิตว่าได้ช่วยชาติไทย
ตอนที่ ๔๖ นกต่อ เหตุเริ่มต้นช่วยชาติ เราได้พยานแล้ว และเปิดตัวช่วยชาติในบุญประทายข้าวเปลือก
ตอนที่ ๔๗ ประสบอุบัติเหตุ ฟ้าหญิงนำพานดอกไม้ถวายเยี่ยม และจะตายหลายครั้งแต่ไม่ตาย
ตอนที่ ๔๘ เปิดโครงการช่วยชาติ สายกรรมในชาติปางก่อน และต้นเหตุนำทองคำเข้าสู่คลังหลวง
ตอนที่ ๔๙ ศิษย์น้ำตาคลอ ฟ้าหญิงขอเป็นลูกบุญธรรม และฟ้าหญิงฟังเทศน์จิตรวม
ตอนที่ ๕๐ คลังหลวง พ.ร.บ.สงฆ์ และ สังฆสามัคคี
ตอนที่ ๕๑ ตอนสุดท้าย ไม่มีหลวงตา ไม่มีวันนี้ โอวาทของหลวงตาในพิธีปิดโครงการช่วยชาติ และวัตถุมงคลแห่งชาติ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร