สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for the ‘สารบัญ’ Category

เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา

6 Comments

      เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา เป็นรายการธรรมะที่ทางศูนย์พุทธศรัทธา ได้นำไปออกอากาศเผยแผ่ธรรม ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม.๙๖.๗๕ และ ๑๐๐.๒๕ เริ่มตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๘ จนถึง ปัจจุบัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮิร์ท ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.

โดยนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) และสาระธรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องกฏของกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์พุทธศรัทธา

● ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑ เรื่องประวัติพระอินทร์
● ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๒ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ชุดการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ชุดพระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖) หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ชุดกฏแห่งกรรมและการตายแล้วฟื้น
● พรหมวิหาร ๔ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

● ธรรมะจากพระสูตร เรื่องพระมหากบินทร์
● ธรรมะจากพระสูตร เรื่องบุพกรรมของคน ๓ คน

● ประวัติหลวงพ่อปาน โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ประวัติหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

● หลวงพ่อฤาษีฯ แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ
● คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ โดยหลวงพ่อฤาษีฯ

● โอวาทพระอริยะ
● หลวงตา(พระมหาบัว) พาพ่อพ้นนรก
● ประวัติ คติธรรมและปฏิปทา หลวงตาพระมหาบัว
● ธรรมโอวาท พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท)
● ธรรมโอวาท หลวงพ่อจรัญ เรื่องกฎแห่งกรรมกับศีลห้า

● ธรรมโอวาท หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร
● ธรรมโอวาท พระมหาสายชล ฐานุตฺตโร
● ธรรมโอวาท พระมหาสุชาติ
● ธรรมโอวาท ในงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๘
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๐
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๑
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๔
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕

● บทสวดมนต์และคาถาประกอบดนตรี
● คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
● บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนาและชัยมงคลคาถา
● เสียงสวดเมตตาใหญ่-หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

● พระอานนท์พุทธอนุชา พระสุรเสียงพระราชินีนาถ
● คิริมานนทสูตร
● พระมาลัยท่องนรก

● ธรรมะเพื่อชีวิต
● พุทธวิธีชนะความโกรธ โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ
● มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

● ชุดกฏแห่งกรรม
● เมืองลับแล อาณาจักรบังบด
● ส่งวิญญาณกลับบ้าน จากรายการตีสิบ
● อานุภาพพลังจิต ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
● อนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร
● รศ.ดร.สนอง วรอุไร รายการทไวไลท์โชว์

● พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช ๑ มกราคม ๒๕๕๗
● ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช
● ธรรมะวันเด็ก
● สารคดีเรื่องวันตรุษจีน

● เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
● พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๒ เมษายน ๒๕๕๖
● พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
● พระราชประวัติสมเด็จพระปิยมหาราช
● ประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช

● คำสอนของพ่อ พระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู่หัว
● ชุดพระเจ้าแผ่นดิน

● ประวัติวันมาฆบูชา
● ธรรมโอวาทวันมาฆบูชา ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก

● หลวงพ่อฤาษีฯ เทศน์เนื่องในวันสงกรานต์
● หลวงพ่อฤาษีฯ เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา
● ประวัติวันวิสาขบูชา

● ชุดการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า พระอาจารย์สุโข
● ชุดพระพุทธเจ้าชนะมาร โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม [หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง]

ปิดความเห็น บน หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม [หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง]

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑

อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์การทอดกฐินและการทอดผ้าป่า
อานิสงส์ถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน
ปัตตานุโมทนามัย กับ ไวยาวัจจมัย
อานิสงส์การรักษาศีล
อานิสงส์การเจริญพระกรรมฐาน
อานิสงส์การอุปสมบทบรรพชา
อานิสงส์คาถาพระปัจเจกโพธิ์
การอุทิศส่วนกุศล
การชำระหนี้สงฆ์
อุปฆาตกรรม
ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์
ปัญหาการเข้าทรง
ปัญหาเครื่องรางของขลังและพระบรมสารีริกธาตุ
บุญถวายสังฆทาน
บุญพระกรรมฐาน

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๒

ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิมาก่อน
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกมโนมยิทธิใหม่ๆ
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกมโนมยิทธิได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง
ปัญหาธรรมของฆราวาสผู้ครองเรือน
ความดีที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันและกัน
ฤกษ์การแต่งงาน
นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา
อารมณ์กลุ้มจะพาลงนรก

ปัญหาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
กรรมฐานคืออะไร
ทำยังไงจึงจะไม่มีทุกข์
นั่งสมาธิแล้วชอบคิด
นั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วกลัว
เรื่องฌานกับนิมิต
กสิณ-อานาปานุสสติ
เมื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาตอนไหน
อยากสร้างบารมี
โดนยุงกัดแล้วแกล้งหลับ

ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓

ปัญหาเรื่องนรก-สวรรค์
ปัญหาเรื่องเทวดา
ปัญหาเรื่องพระนิพพาน
หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองนิพพาน
เกร็ดความรู้ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
เรื่องตัดกรรม
บุคคล ๔ ประเภทในโลก
กรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผล
กรรมของพระอรหันต์
กฎของกรรมของนายแดง
กฎของกรรมของพระองคุลีมาร
กฎของกรรมของภรรยานายเรือ
กฎของกรรมของพระโมคคัลลาน์

เรื่องของคนขี้โมโห
เล่นการพนัน ไม่ได้คดโกง เป็นการหากินโดยสุจริตมั๊ย
ปัญหาเรื่อง ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ
พระเล่นล็อตเตอรี่
การถอนหญ้าที่วัด
เรื่องการดื่มนมของพระ
เรื่องการรับเงินของพระ

ปัญหาเรื่องการบริจาคทาน
การให้เงินขอทาน
การถวายสังฆทาน
การให้ทาน ต้องแบ่งเป็น ๔ ส่วน
เกิดเป็นเทวดามีบริวาร ๕๐๐ องค์ได้อย่างไร?
การสร้างพระไตรปิฎก
เอาดอกเบี้ยเงินฝากมาทำบุญ
บวชวิญญาณคนตาย

ปัญหาเรื่องการรักษาศีล
การสอนเด็กรักษาศีลแค่ ๓ ข้อ เป็นการบั่นทอนความดีของเด็ก
ทำหมันหมา บาปไหมคะ
ทำหมันตัวเอง บาปไหมคะ
กินยาถ่ายพยาธิ บาปไหมคะ
ทรมานสัตว์หรือตีสัตว์ ศีล ๕ จะขาดไหมครับ
ถ้าไม่มีพรหมวิหาร ๔ จะรักษาศีล ๕ ได้ไหมครับ
คนค้าขาย อดโกหกไม่ได้ จะทำยังไงคะ
ขอศีลจากพระพุทธรูปได้ไหมคะ
ศีล ๘ กับ ศีลอุโบสถ ต่างกันไหมคะ
รักษาศีล ๘ แต่ต้องแต่งตัวเข้าสังคม จะทำยังไงคะ
ศีลอย่างเดียว เป็นอรหันต์ได้ไหมครับ

ประสบการณ์ของหลวงพ่อ ที่ควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔

เรื่องพระพุทธชินราช
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ความเป็นมาของคาถาเงินล้าน
อานิสงส์นอนฟังเทปธรรมะ
การเจริญมหาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การสวดมนต์
ชอบสวดมนต์
วิ่งสวดมนต์

อานิสงส์การบวชชีพราหมณ์
บวชชีชั่วคราวหรือตลอดดี
แม่ชีเป็นพระอรหันต์

เรื่องของความตาย
อาการของคนที่ใกล้จะตาย
เที่ยวเมืองนรก โดยครูบุญชู ศรีผ่อง
การตั้งอารมณ์ก่อนตาย
คาถาของท่านพระยายม
วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย
ตายมือกำพระ
พ่อก่อนตายคลุ้มคลั่งมาก
ต้องการไปนิพพาน
ทำจิตก่อนตายไปนิพพาน
อานิสงส์ทำบุญตามอัธยาศัยกับแบบเจาะจง

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๕

ปัญหาเรื่องศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลบนดาดฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิเอง
วันและเวลาที่เป็นมงคล
ตั้งศาลไว้ในบ้าน
เจ้าที่
เทวดาต้องการศาล ๔ เสา
เจ้าที่เจ้าทาง
ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
จำเป็นต้องตัดต้นไม้
หน้าที่ของพระภูมิ
โรคถูกศาลพระภูมิ
โทษเจ้าที่
โทษพระภูมิ
อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๗

เรื่องพุทธภูมิและพระโพธิสัตว์
ปฏิปทาพระโพธิสัตว์
ผู้ชายปรารถนาพุทธภูมิ
ผู้หญิงปรารถนาพุทธภูมิ
พระเวสสันดรบริจาคลูกเมียเป็นทาน
พระโพธิสัตว์ทำไมยากจน
คู่บารมีพุทธภูมิ
ขอลาพุทธภูมิ
พระโพธิสัตว์ที่อยู่ชั้นดุสิต
ทำไมหลวงพ่อลาพุทธภูมิ
อาการป่วยของหลวงพ่อ
สร้างทางรอบ ๑๐๐ ไร่

ธรรมะและโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ปิดความเห็น บน ธรรมะและโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

      ธรรมะและโอวาท ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) นั้นมีมากมาย ศูนย์พุทธศรัทธาได้คัดเลือกธรรมะของหลวงพ่อฯท่าน ที่มีนัยยะสำคัญนับเนื่องแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพาน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

● ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับนอกวัด)
● อานุภาพยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปาน
● หลวงพ่อปาน ชำระหนี้สงฆ์
● หลวงพ่อปานกับขรัวอีโต้
● ประสบการณ์ตายของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
● ตอนท้ายชีวิตของหลวงพ่อปาน
● ปัจฉิมโอวาทของหลวงพ่อปาน
● น้อมรำลึกถึงหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

ธรรมโอวาท หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน รวบรวมโดยศูนย์พุทธศรัทธา
● กรรมฐานจุดสุดท้าย
● หัวใจการเจริญพระกรรมฐาน
● คุณเลือกได้ ตายแล้วจะไปไหน
● รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ
● สมเด็จพระพุทธกัสสป ทรงให้หลวงพ่อฤๅษีเตือนลูกหลาน
● การระลึกตามบทพระพุทธคุณ ๙ อย่าง
● คุณสมบัติของพระโสดาบัน
● บารมี ๑๐ ธรรมเครื่องบำรุงวิปัสสนาญาณ
● วิปัสสนาญาณ
● เมื่อหลวงปู่ปานให้หลวงพ่อฤาษีไปเรียนธรรมกายกับหลวงพ่อสด
● กายทิพย์
● กฎของธรรมดา
● คาถามหาเสน่ห์
● พระคุณของหลวงพ่อ (หลวงพ่อฤๅษีฯ)
● ประสบการณ์ตายของหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ วันมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

พรหมวิหาร ๔ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๑
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๒
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๓
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๔
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๕
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๖

จริต ๖ ชุดทูลถวาย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● ราคะจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● โทสะจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● วิตกจริต-โมหะจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● ศรัทธาจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● พุทธจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย  (รออ่านต่อ)

ปกิณกะธรรม หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● ปกิณกะธรรม รวบรวมโดยศูนย์พุทธศรัทธา
● มงคลชีวิตที่แท้จริง
● เวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต
● หลวงพ่อฤาษี ไขปริศนาเรื่องแดนนรกภูมิ ที่คนสงสัยกันมานาน
● ตาแคล้ว ทายกของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตายแล้วฟื้น
● หลวงพ่อฤาษี ถูกลองดี ต่อหน้าหลวงพ่อปาน
● หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สนทนากับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
● หลวงพ่อฤาษี ช่วยตากิ่มไม่ให้ตกนรก ด้วยบุญกรรมฐาน
● หลวงพ่อเคยเกิดเป็นนายพราน ต่อมาเป็นกษัตริย์สมัยพระทีปังกร
● มนุษย์จริงๆ แล้ว มาจากไหนและอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ
● โป๊ยเซียน จริงๆแล้ว ท่านคือใคร?
● เทวดาพาหลวงพ่อฤาษีไปดูเหล็กไหล
● การชำระหนี้สงฆ์
● สัมภเวสี โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

● หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑
● ตอนที่ ๒ ขณิกสมาธิ
● ตอนที่ ๓ อุปจารสมาธิ
● ตอนที่ ๔ อารมณ์ของฌาน
● ตอนที่ ๕ วิปัสสนาญาณ
● ตอนที่ ๖ อารมณ์พระโสดาบัน
● ตอนที่ ๗ อารมณ์พระโสดาบัน (ต่อ)
● ตอนที่ ๘ พระสกิทาคามีมรรค
● ตอนที่ ๙ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๑
● ตอนที่ ๑๐ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๒
● ตอนที่ ๑๑ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๓
● ตอนที่ ๑๒ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๑
● ตอนที่ ๑๓ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๒
● ตอนที่ ๑๔ พระสกิทาคามีมรรค-โมหะ
● ตอนที่ ๑๕ พระอนาคามีมรรค ๑
● ตอนที่ ๑๖ พระอนาคามีมรรค ๒
● ตอนที่ ๑๗ พระอรหัตตมรรค
● ตอนที่ ๑๘ พระอรหัตตผล (ตอนจบ)

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม [หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง]

มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ปิดความเห็น บน มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

      วิชชามโนมยิทธิ เป็นหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาในด้านวิชชา ๓ กึ่งอภิญญา คำว่า มโนมยิทธิ แปลว่า มีฤทธิ์ทางใจ เป็นวิชชาที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) นำมาสอนศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทฯ

จุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องนรก สวรรค์ พรหม พระนิพพาน ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริง เป็นการสร้างกำลังใจ และทำให้การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

มโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● เกริ่นนำ
● ความหมายของมโนมยิทธิ
● ต้นกำเนิดของมโนมยิทธิ
● วัตถุประสงค์
● คุณประโยชน์
● แบบของมโนมยิทธิ
● เหตุบันดาลใจให้ประยุกต์
● มโนมยิทธิประยุกต์แบบครึ่งกำลัง    มโน ๑/๑
● การเตรียมตัวฝึก
● การสมาทานพระกรรมฐาน
● คำบูชาพระรัตนตรัย
● คำขอขมาพระรัตนตรัย
● การสมาทานศีล
● คำสมาทานพระกรรมฐาน    มโน ๑/๒
● การฝึกที่ต้องมีครูชี้แนะ
● การฝึกแบบครึ่งกำลัง
● ครูฝึก    มโน ๑/๓
● การฝึกแบบเต็มกำลัง
● วิธีปฏิบัติ
● การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่    มโน ๑/๔
● การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้เคยฝึกแล้ว
● การท่องเที่ยว
● ญาณ ๘    มโน ๑/๕
● การอุทิศส่วนกุศล
● คำอุทิศส่วนกุศล
● เตือนสติ    มโน ๑/๖

● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน
● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้เริ่มฝึกใหม่ ๆ
● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้เริ่มฝึกได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง

มโนมยิทธิ ๒ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● มโนมยิทธิเต็มกำลัง
● นิพพานมีสภาพไม่สูญ
● จุตูปปาตญาณ
● เจโตปริยญาณ
● ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
● อตีตังสญาณ
● อนาคตังสญาณ
● ปัจจุปปันนังสญาณ
● ยถากรรมมุตาญาณ
● ประโยชน์ของการเจริญมโนมยิทธิ

● อีบุ๊คมโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ โดยหลวงพ่อฤาษี
● หลวงพ่อฤๅษีฯแนะนำการฝึกมโนมยิทธิสำหรับนักปฏิบัติใหม่

● ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกเสาร์-อาทิตย์ ๑๒.๓๐ น.
● คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ โดยศูนย์พุทธศรัทธา