สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

Archive for the ‘เสียงธรรม’ Category

เสียงธรรม-ธรรมะวันเด็กแห่งชาติ

Comments Off

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/Event/ChilrenDay2558.mp3″]

  ธรรมะวันเด็ก โดยพระราชธรรมวาที วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา

6 Comments

      เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา เป็นรายการธรรมะที่ทางศูนย์พุทธศรัทธา ได้นำไปออกอากาศเผยแผ่ธรรม ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม.๙๖.๗๕ และ ๑๐๐.๒๕ เริ่มตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๘ จนถึง ปัจจุบัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮิร์ท ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.

โดยนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) และสาระธรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องกฏของกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์พุทธศรัทธา

● ประวัติวันวิสาขบูชา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

● พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

● เสียงสวดเมตตาใหญ่-หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

● ประวัติวันมาฆบูชา ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
● ธรรมโอวาทวันมาฆบูชา ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก

● สารคดีเรื่องวันตรุษจีน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

● พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช ๑ มกราคม ๒๕๕๗

● ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑ เรื่องประวัติพระอินทร์
● ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๒ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ชุดการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ชุดพระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖) หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ชุดกฏแห่งกรรมและการตายแล้วฟื้น
● พรหมวิหาร ๔ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

● ธรรมะจากพระสูตร เรื่องพระมหากบินทร์
● ธรรมะจากพระสูตร เรื่องบุพกรรมของคน ๓ คน

● ประวัติหลวงพ่อปาน โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ประวัติหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

● หลวงพ่อฤาษีฯ แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ
● คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ หลวงพ่อฤาษีฯ

● โอวาทพระอริยะ
● หลวงตา(พระมหาบัว) พาพ่อพ้นนรก
● ประวัติ คติธรรมและปฏิปทา หลวงตาพระมหาบัว
● ธรรมโอวาท พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท)
● ธรรมโอวาท หลวงพ่อจรัญ เรื่องกฎแห่งกรรมกับศีลห้า

● ธรรมโอวาท หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร (๑)
● ธรรมโอวาท หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร (๒)
● ธรรมโอวาท ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (๑)
● ธรรมโอวาท ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (๒)
● ธรรมโอวาท พระมหาสายชล ฐานุตฺตโร
● ธรรมโอวาท พระมหาสุชาติ
● ธรรมโอวาท ในงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๘
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๐
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๑
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๔
● ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕

● บทสวดมนต์และคาถาประกอบดนตรี
● คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
● บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนาและชัยมงคลคาถา

● ชุดการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า พระอาจารย์สุโข
● ชุดพระพุทธเจ้าชนะมาร โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

● พระอานนท์พุทธอนุชา พระสุรเสียงพระราชินีนาถ
● คิริมานนทสูตร
● พระมาลัยท่องนรก

● ธรรมะเพื่อชีวิต
● พุทธวิธีชนะความโกรธ โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ
● มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

● ชุดกฏแห่งกรรม
● เมืองลับแล อาณาจักรบังบด
● ส่งวิญญาณกลับบ้าน จากรายการตีสิบ
● อานุภาพพลังจิต ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
● อนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร
● รศ.ดร.สนอง วรอุไร รายการทไวไลท์โชว์

● เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
● ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
● คำสอนของพ่อ พระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู่หัว

● ประวัติวันมาฆบูชา
● พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๒ เมษายน ๒๕๕๖

● หลวงพ่อฤาษีฯ เทศน์เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
● หลวงพ่อฤาษีฯ เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

● ชุดการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์สุโข
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

● ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

● พระราชประวัติสมเด็จพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
● ประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
● ชุดพระเจ้าแผ่นดิน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เสียงธรรม-พระอานนท์พุทธอนุชา

Comments Off

เสียงธรรม-พระอานนท์พุทธอนุชา
พระสุรเสียงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-01.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-02.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-03.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๓)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-04.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๔)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-05.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๕)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-06.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๖)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-07.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๗)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-08.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๘)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-09.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๙)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-10.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๐)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-11.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๑)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-12.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๒)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-13.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๓)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-14.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๔)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-15.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๕)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-16.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๖)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-17.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๗)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-18.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๘)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-19.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๙)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-20.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๐)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-21.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๑)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-22.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๒)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-23.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๓)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-24.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๔)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-25.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๕)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-26.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๖)

เสียงธรรม-ประวัติวันวิสาขบูชา

Comments Off

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/Event/wisaka2557.mp3″]

  ประวัติวันวิสาขบูชา

      วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันสำคัญของโลกตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกัน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส(ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันอัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

เสียงธรรม-พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ

Comments Off

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/Event/SomdejPratep2557.mp3″]

  พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เสียงสวดเมตตาใหญ่ หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

Comments Off

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/Krubajaophet/Mettayai.mp3″]

  เมตตาพรหมวิหารภาวนา(เมตตาใหญ่) โดยหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

            

ไฟล์บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนา

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65