สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for the ‘ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน’ Category

เสียงธรรม-ประตูสู่พระนิพพาน

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ประตูสู่พระนิพพาน

ประตูสู่พระนิพพาน พระมหาสายชล ฐานุตฺตโร

เสียงธรรม-ประวัติ คติธรรมและปฏิปทา หลวงตาพระมหาบัว

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ประวัติ คติธรรมและปฏิปทา หลวงตาพระมหาบัว

ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทาหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
อ่านและบันทึกเสียงโดย พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑-๓

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔-๖

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๗-๙

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๐-๑๑

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๒-๑๔

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๕-๑๖

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑๗-๑๙

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๐-๒๒

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๓-๒๕

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๖-๒๘

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒๙-๓๑

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่๓๒-๓๔

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๓๕-๓๗

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๓๘-๔๐

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๑-๔๒

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๓-๔๕

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๖-๔๘

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๔๙-๕๑

อ่านต่อ »

เสียงธรรม-หลวงตาพาพ่อพ้นนรก

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-หลวงตาพาพ่อพ้นนรก

เสียงธรรมหลวงตาพาพ่อพ้นนรก
บทความโดยคุณหลวงและคณะ เสียงอ่านโดยโจโฉ www.Jozho.net

หนังสือหลวงตา ๗

หนังสือหลวงตา ๘

หนังสือหลวงตา ๙

เสียงธรรม-โอวาทพระอริยะ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-โอวาทพระอริยะ

เสียงธรรม-โอวาทพระอริยะ
รวมพระธรรมคำสอนของพระอริยะ ฟังสบายๆ ใจสงบสุข ย่อมเกิดปัญญา

บทนำ

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

[ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิตย์

สมเด็จโต พรหมรังสี

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

พระอาจารย์วัน อุตตโม

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่คำดี ปภาโส

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เสียงธรรม-งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

เสียงธรรม-งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๖๗
วันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ตอนที่ ๑

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ตอนที่ ๒

พระมหาสุชาติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน วัดอ้อมแก้วมณีโชติ>

หลวงน้าสบสันต์ วัดท่าซุง นำฝึกมโนมยิทธิและฝีกญาน ๘

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๑

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๒

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๓

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๔