สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘มาฆบูชา’

เสียงธรรม-ประวัติวันมาฆบูชา

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ประวัติวันมาฆบูชา

เสียงธรรม-ประวัติวันมาฆบูชา

ประวัติวันมาฆบูชา โดยย่อ

มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ หรือเดือน ๓ (ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าในปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ

๑.พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

๒.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

๓.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็น พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖

๔.และวันดังกล่าวตรงกับ วันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔

โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนอันเป็น หัวใจพระพุทธศาสนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานในวันมาฆบูชา มีใจความสำคัญ คือ

๑.สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
๒.กุสลสฺสูปสมฺปทา การบำเพ็ญแต่ความดี
๓.สจิตฺตปริโยทปนํ การทำจิตของตนให้ผ่องใส
เอตํ พุทธาน สาสนํฯ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๑
และถวายสมเด็จองค์ปฐม ปิดทองประดับเพชร หน้าตัก ๓๐ นิ้ว
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนบวชและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๐๐ น.ปฐมนิเทศน์และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิ โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์ เดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาเสงี่ยม
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ (สวดบทเมตตาใหญ่)
๑๒.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก พระครูวีระปัญญาคม วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ
๑๔.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานอบรมสมาธิและฝึกมโนมยิทธิ โดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานและฟังธรรมโอวาทจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์และทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐ น.เริ่มพิธีถวายสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ปิดทองประดับเพชร หน้าตัก ๓๐ นิ้ว ทอดผ้าป่าและลาสิกขาโดย ท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม เป็นองค์ประธานในพิธี

กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

อ่านต่อ »

ภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา

ปิดความเห็น บน ภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา

      พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

2 Comments

      เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัด งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๙ และ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ งานบวชฯและพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ

122 Comments

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญมหากุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙

พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน
ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
งานบวชเริ่มวันเสาร์ที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เริ่มพิธีบวงสรวงและเททองเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานด้วยตนเอง
มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ

๑.หล่อสมเด็จองค์ปฐม ๘ ศอก ๒.ร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข

ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ เลขที่ 211-2-32879-6

โอนแล้ว แจ้งความจำนงจะร่วมทำบุญอะไรบ้าง
แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งวัตถุมงคลให้เป็นที่ระลึก
แจ้งวันเดือนปีเกิด เพื่อเขียนชื่อท่านในแผ่นทองที่จะหล่อพระ

ได้ที่ เว็บศูนย์พุทธศรัทธา หรือที่ Facebook ศูนย์ฯ

กำหนดการบำเพ็ญกุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน
ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนบวช-ปฐมนิเทศน์ และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น.พิธีบวชเนกขัมมะบารมี
๑๔.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ฟังธรรมจากพระมหาสายชล ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมและทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์

๐๙.๐๐ น.เริ่มพิธีบวงสรวงและเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุงเป็นประธานในพิธี
๑๒.๓๐ น.พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา

ชมภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ