ธรรมะและโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

      ธรรมะและโอวาท ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) นั้นมีมากมาย ศูนย์พุทธศรัทธาได้คัดเลือกธรรมะของหลวงพ่อฯท่าน ที่มีนัยยะสำคัญนับเนื่องแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพาน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

● ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับนอกวัด)
● อานุภาพยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปาน
● หลวงพ่อปาน ชำระหนี้สงฆ์
● หลวงพ่อปานกับขรัวอีโต้
● ประสบการณ์ตายของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
● ตอนท้ายชีวิตของหลวงพ่อปาน
● ปัจฉิมโอวาทของหลวงพ่อปาน
● น้อมรำลึกถึงหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

ธรรมโอวาท หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน รวบรวมโดยศูนย์พุทธศรัทธา
● กรรมฐานจุดสุดท้าย
● หัวใจการเจริญพระกรรมฐาน
● คุณเลือกได้ ตายแล้วจะไปไหน
● รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ
● สมเด็จพระพุทธกัสสป ทรงให้หลวงพ่อฤๅษีเตือนลูกหลาน
● การระลึกตามบทพระพุทธคุณ ๙ อย่าง
● คุณสมบัติของพระโสดาบัน
● บารมี ๑๐ ธรรมเครื่องบำรุงวิปัสสนาญาณ
● วิปัสสนาญาณ
● เมื่อหลวงปู่ปานให้หลวงพ่อฤาษีไปเรียนธรรมกายกับหลวงพ่อสด
● กายทิพย์
● กฎของธรรมดา
● คาถามหาเสน่ห์
● พระคุณของหลวงพ่อ (หลวงพ่อฤๅษีฯ)
● ประสบการณ์ตายของหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
● ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ วันมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

พรหมวิหาร ๔ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๑
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๒
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๓
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๔
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๕
● พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๖

จริต ๖ ชุดทูลถวาย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● ราคะจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● โทสะจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● วิตกจริต-โมหะจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● ศรัทธาจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย
● พุทธจริต-จริต ๖ ชุดทูลถวาย  (รออ่านต่อ)

ปกิณกะธรรม หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● ปกิณกะธรรม รวบรวมโดยศูนย์พุทธศรัทธา
● มงคลชีวิตที่แท้จริง
● เวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต
● หลวงพ่อฤาษี ไขปริศนาเรื่องแดนนรกภูมิ ที่คนสงสัยกันมานาน
● ตาแคล้ว ทายกของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตายแล้วฟื้น
● หลวงพ่อฤาษี ถูกลองดี ต่อหน้าหลวงพ่อปาน
● หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สนทนากับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
● หลวงพ่อฤาษี ช่วยตากิ่มไม่ให้ตกนรก ด้วยบุญกรรมฐาน
● หลวงพ่อเคยเกิดเป็นนายพราน ต่อมาเป็นกษัตริย์สมัยพระทีปังกร
● มนุษย์จริงๆ แล้ว มาจากไหนและอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ
● โป๊ยเซียน จริงๆแล้ว ท่านคือใคร?
● เทวดาพาหลวงพ่อฤาษีไปดูเหล็กไหล
● การชำระหนี้สงฆ์
● สัมภเวสี โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

● หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๑
● ตอนที่ ๒ ขณิกสมาธิ
● ตอนที่ ๓ อุปจารสมาธิ
● ตอนที่ ๔ อารมณ์ของฌาน
● ตอนที่ ๕ วิปัสสนาญาณ
● ตอนที่ ๖ อารมณ์พระโสดาบัน
● ตอนที่ ๗ อารมณ์พระโสดาบัน (ต่อ)
● ตอนที่ ๘ พระสกิทาคามีมรรค
● ตอนที่ ๙ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๑
● ตอนที่ ๑๐ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๒
● ตอนที่ ๑๑ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๓
● ตอนที่ ๑๒ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๑
● ตอนที่ ๑๓ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๒
● ตอนที่ ๑๔ พระสกิทาคามีมรรค-โมหะ
● ตอนที่ ๑๕ พระอนาคามีมรรค ๑
● ตอนที่ ๑๖ พระอนาคามีมรรค ๒
● ตอนที่ ๑๗ พระอรหัตตมรรค
● ตอนที่ ๑๘ พระอรหัตตผล (ตอนจบ)

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม [หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง]

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมะหลวงพ่อฤาษีฯ, สารบัญ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร